56

BU—CA

120. Voorstel van wet van den heer Treub c. s. tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burger-lijk Wetboek omtrent do erfopvolging en de legitieme portie. (Do stukken zijn opgenomen onder n". 263 der zitting 1918—1919.) II. Besluit genomen tot bet hervatten der werkzaam-beden omti-snt dit voorstel van wet IS Sept. 1919. b. 9; — Benoem, der coma. van ra pp., 2118. Het Voorloopig Verslag is niet uitgebracht.

349. Ontwerp vim wet tot wijziging van de termijnen bedoeld tn de artikelen 523, 526 en 5-19 van het, Burgerlijk Wetboek en afschaffing der wet van 9 Juli 1855 (Staats-blad n°. 67). (Verkorting termijn voor huwelijken van weduwen van schepelingen.) II.

Ingekomen bij de Tweede Kamer 7 Jan. 1920, b. 1205; — Kon. boodschap; ontw. van wet: Mem. van £Toel., B. bil. 1—2: — Benoem, der conim. van rapp., 1251; — Voorl. Verslag. B. bis. 3: — Mem. van Antw.. B. blz. 5; ._ Verslag, B. blz. 6; — Nota van Wij*.. B. bl». 6; — Behand.. 1610; — Aanu. van het w.o. zonder beraadsl. of hoofd, stemming 16 Maart. 1920, b. 1610. I. Ingekomen bij de Eerste Kamer 23 Maart 1920, b. 594; — Benoem, der comm. van rapp.. 599: — Eiud-verslflg, 612: — Behand., 605: — Aann. van het w.o. zender beraadd. of hoofd, stemming 25 Maart 1920. b. 605. De wet is vastgesteld 26 Maart 1920 (Stbl. n°. 148).

364. Ontwerp van wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de erf-opvolging. II. Iiigekomen bij de Tweede Kamer 10 Febr. 1920, b. 1246; — Kon. boodschap; ontw. van wet: Mem. van Toel., B. blz. 1—4; — Benoem, der comm. van rapp., 2118. Het Voorloopig Ver?lag is niet uitgebracht.

515. Ontwerp van wet tot verbetering van de wet van den 26sten Maart 1920 (Staatsblad n". 148). tot' wijziging van de termijnen bedoeld in do artikelen 523. 526 en 549 van het Burgerliik Wetboek en afschaffing der wet van 9 Juli 1855 (Staatsblad n°. 67). II. Kon. boodschap; ontw. van wet: Mem. van Toél., B. blz. 1. Van de indiening is geen kennis gegeven. .

(Wijziging.) Zie Koophandel, B. 448.

Burgerwachten. Bijl. A, hoofdst. V. nos. 7. 8; — Staats-begr. 1920, B. 560. II. 326. I. 211, 286.

Bussiim voor schietterrein. (Onteigening te) Zie Onteige-ning, B. 204.

Buuren. (S. J. W. van)

242. Inlichtingen op het adres van S. J. W. van Buuren en E. W. van Someren Greve, liquidateuren der voorheen te Soerabaja, thans te Amsterdam, gevestigde noamlooze vennootschap „Koffiepellerij Sisir". houdende verzoek om restitutie van door het Nederlandsch-Indische Gouverne* ment genoten baten. II. Ingekomen bij d« Tweede Kamer 14 Oct. 1919, b. 62:

Nota van inl., B. blz. 1; — Benoem, der com-missie. 65. Het verslag is niet uitgebracht.

Bijlevelt als adjunct-commies van den huishoudelijken dienst. (Afscheid van den heer van) II. 24 Oct. 1919, b. 248.

Caissonwet 1905. (Wijziging) Zie Steenhouwerswet. B. 548.

C'alcar. (Voederprocédé prof. van) Zie Staatsbegr. 1917, B. 272. Zie ook B. 207.

Cantonpark te Baarn. II. B. 461.

CA—CO

Caracas. (Verdrag van) Zie Verdragen, B. 537.

Casajangan Soripada. (R. S.) 563. Inlichtingen op het adres van R. S. Casajangan Soripada, Oost-Indisch ambtenaar met verlof, te Leiden,, houdende verzoek om uitbetaling van hem z. i. nog toe-komende inkomsten. II. Geleidende brief'; Nota van inl.. B. blz. 1. Van de indiening is geen kennis gegeven.

Cavalerie. (Diensttijd bij de) I. 182.

Celebes. (Verkoop rompstaai)

Zie Aanhangsel II, b. 321, 325.

Centraal Bureau voor sociale adviezen. II. 789.

Ceutralen Gezondheidsraad. (Reorganisatie)

Zie Volks-gezondheid, B. 60 en Gezondheidsraad.

Chineesch aan de universiteit te Leiden. (Toelage aan den hoogleeiaar in het) Bijl. A, hoofdst. IIl, n". 2.

Christelijke openbare school. Zie B. 86, n°. 3, b. 121.

Christelijk-socialistischen geest. Onderwijs in) II. 538.

Cler. (D. de) 344. Inlichtingen op het adres van D. de Cler, sergeant bij de 2de corop 28ste bataljon landweer-infanterie. met onbepaald verlof, te Leiden, houdende verzoek, dat een grondig onderzoek zal worden ingesteld naar zijne aan-spraak op verleenen van meer steun. II. Ingekomen bij de Tweede Kamer 23 Dec. 1919, b. 1175; — Geleidende brief; Nota van inl.. B. blz. 1; — Benoem, der comm. van onderzoek, b. 1348. Het verslag is niet uitgebracht.

Collectieve arbeidsovereenkomst. Zie Arbeidsovereenkomst.

Commercieele boekhouding bij waterstaatswerken. I. 12S.

Conjunctuurbelasting. Zie Belastingen, B. 28, B. 219. II. 1432.

Consentgeldeu. (Restitutie van betaalde) Zie Aanhangsel I, b. 117. II. 218.

Conservatoria. (Subsidies aan) Bijl. A, hoofdst. Va, n\ 2. b. 37.

Consignatiekas. 3S3. Rekening van ontvangsten en uitgaven betreffende het Fonds van de Consignatiekas over 1918. met de daar-bij behoorende balans. (Niet gedrukt.) II. Ingekomen bij de Tweede Kamer 13 Febr. 1920, b. 1309; — Aann. voor kennisg. 18 Febr. 1920, b. 1348.

Constantinopel. (Internationale Gezondheidsraad te) Bijl. A. hoofdst. III, n'. 7.

Consulaat-generaal te Berlijn in zake het pasvisum van den ontvluchten luitenant Vogel. (Onderzoek naar het voor-gevallene aan het) Bijl. A, hoofdst. III, nos. 7, 12.

Consulaatsgebouw Pretoria. Zie Staatsbegr. 1918, hoofdst. III, B. 459.

Consulaatwezen. Bijl. A, hoofdst. III. nos. 2, ó, 7. Staatsbegr. 1920, B. 420.

Consulaire dienst. Zie Oranjeboek, blz. 54.

Consul-generaal Jean George te Berlijn. (Optreden van den) II. 445.

Contingent. (Vermindering) Zie Motie-Dresselhuys, II. 961.